Our People

Vadim Zhernovkov

Vadim Zhernovkov

CRT Supervisor
University College Dublin
Email: vadim.zhernovkov@ucd.ie